Liite: Muutoksenhaku

Vankeuslain 20 luvussa (1 §) säädetään Rikosseuraamuslaitoksen tekemistä päätöksistä, joista voi hakea muutosta (oikaisuvaatimus) ja valittaa. Nämä ovat päätöksiä, joissa puututaan vangin perusoikeuksiin tai joilla vangin oikeuksia rajoitetaan.

Vankeuslain mukaiset valituskelpoiset päätökset, joihin haetaan muutosta rikosseuraamusalueen aluejohtajalta.

Oikaisuvaatimus toimitetaan joko suoraan aluejohtajalle tai se voidaan toimittaa myös vankilan johtajalle.  Aluejohtaja ratkaisee asian ja siitä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen.

-    täytäntöönpanon lykkääminen terveydellisistä syistä (vankeuslaki 2 luku 3 §), täytäntöönpanon lykkääminen muista syistä (2 luku 4 §) ja lykkäyksen peruuttaminen (2 luku 6 §)

-      maksuajan myöntäminen sakon maksamiselle (2 luku 7 §)

-     matkakustannusten korvaaminen vankilaan saapuessa ja vapautuessa (4 luku 3 § 1 ja 2 momentit)

-      erillään asuminen omasta pyynnöstä (5 luku 3 §)

-      varmuusosastolle sijoittamisen jatkaminen (5 luku 7 §)

-      avolaitoksesta suljettuun vankilaan siirtäminen (6 luku 2 § 1 momentti)

-      omien vaatteiden käytön epääminen (7 luku 2 § 3 momentti)

-      perusruokavaliosta poikkeaminen (7 luku 5 § 2 momentti)

-  osallistumisvelvollisuudesta vapauttaminen (8 luku 2 § 2 momentti) ja osallistumisvelvollisuudesta vapauttaminen määräajaksi (8 luku 13 §)

-  lupa siviilityöhön (8 luku 6 §) ja lupa osallistua toimintaan vankilan ulkopuolella – opintolupa ja sijoitus ulkopuoliseen laitokseen (8 luku 9 § 1 ja 2 momentit), luvan tai sijoituksen peruuttaminen (8 luku 11 §)

-     omaisuuden hallussapidon epääminen (9 luku 1 §), rahan käyttö (9 luku 4 § 1,2 ja 4 momentit), ylläpito- ja ruokakustannusten periminen (9 luku 7 ja 8 §:t) ja toiminta- ja käyttörahan suorittamatta jättäminen (9 luku 8 §)

-     lupa päästä tilapäiseen hoitoon ja tutkimukseen vankilan ulkopuolelle (10 luku 2 §) ja vankilasta vapauttaminen hoitoa varten (10 luku 3 §)

-     kirjeen tai postilähetyksen pidättäminen (12 luku 5 §)

-     tapaamiskielto (13 luku 10 §)

-  poistumislupa erittäin tärkeästä syystä (14 luku 5 §) ja tällaisen luvan peruuttaminen (14 luku 9 §)

-    poistumislupamatkan kustannusten korvaaminen - perusteena erittäin tärkeä syy tai lupa poistua saatettuna tai matkakustannukset voitaisiin maksaa valtion varoista mm. vangin varattomuuden takia (14 luku 10 §)

-      varoitus, oikeuksien menetys tai yksinäisyysrangaistus (15 luku 4 §)

-    tarkkailuun sijoittaminen (18 luku 3 §), eristämistarkkailu (18 luku 4 §) ja erillään pitäminen (18 luku 5 §)

     Vangin tapaaja saa vaatia oikaisua ja valittaa päätöksestä, joka koskee tapaamiskieltoa (13 luku 10 §)

-       vangille kirjeen lähettänyt tai vangin lähettämän kirjeen vastaanottaja saa vaatia oikaisua ja valittaa päätöksestä, joka koskee kirjeen tai postilähetyksen pidättämistä (12 luku 5 §)

-    muu vankeuslain nojalla tehty ratkaisu, jollei muutoksenhakua ole kielletty (vankeuslaki 20 luku 2 §, kts. alla muutoksenhakukiellon alaiset asiat)

 

Valvottua koevapautta koskevassa laissa (40 §) määritellään, mistä koevapautta koskevissa asioissa on mahdollista hakea muutosta. Oikaisuvaatimuksen ratkaisee Rikosseuraamuslaitoksen aluejohtaja. Aluejohtajan päätöksestä on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen.

-        vangin hakemuskoevapauteen (11 §)

tilapäinen lupa olla noudattamatta rangaistusajan suunnitelmaan sisältyvää  velvollisuutta (21 §)

-        varoitus (26 §)

-        valvotun koevapauden peruuttaminen (25 ja 26 §:t)

-        rangaistusajaksi lukeminen (28 §)

-        matkakustannusten korvaaminen (33 §)

 

Vankeuslain mukaiset päätökset, joihin haetaan muutosta Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanojohtajalta

Oikaisuvaatimus toimitetaan täytäntöönpanojohtajalle tai vankilan johtajalle. Päätöksestä voi valittaa hallinto-oikeuteen:

-       rangaistusaikaa koskeva päätös (vankeuslaki 3 luku 7a §)

 

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön tekemät päätökset, joihin haetaan muutosta suoraan hallinto-oikeudelta:

-      ehdonalaisen vapauttamisen lykkääminen (rikoslaki 2 c luku 9 §)

-      varmuusosastolle sijoittaminen (vankeuslaki 5 luku 6 §)

-     päätökset, jotka on tehnyt Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, aluejohtaja tai täytäntöönpanojohtaja pidätystoimivaltansa nojalla (vankeuslaki 20 luku 3 §)

 

Suuri osa hallinto-oikeuden päätöksistä on maksullisia, jolloin niistä peritään oikeudenkäyntimaksu. Oikeudenkäyntimaksua ei kuitenkaan peritä esimerkiksi useimmissa yksityishenkilön vireille panemissa sosiaali- ja terveyspalveluja koskevissa asioissa eikä perustoimeentuloa koskevissa valituksissa. Erityisesti vankeus- ja tutkintavankeuslain alaisista asioista valittaessa kannatta tarkistaa maksullisuus etukäteen hallinto-oikeuden kirjaamosta.

 

 

Muutoksenhakukiellon alaiset asiat vankeuslaissa

Vankeuslain 20 luvussa (2 §) on säädetty asioista, joihin ei voi hakea muutosta. Nämä ovat päätöksiä tai viranomaistoimia, jotka perustuvat harkintaan (tarkoituksenmukaisuusharkinta). Näitä asioita ovat:

-      ilmoittautumisajankohta ja -vankila (2 luku 1 §)

-      rangaistusajan suunnitelma (4 luku 6 §)

-      saattajan matkakulujen korvaaminen (4 luku 3 § 3 momentti)

-      vankilaan sijoittaminen (4 luku 8 ja 9 §:t)

-      osastolle (5 luku 1 ja 2 §:t) ja sopimusosastolle sijoittaminen (5 luku 4 §)

-    siirto suljetusta laitoksesta avolaitokseen (6 luku 1 §), suljetusta laitoksesta toiseen suljettuun tai avolaitoksesta toiseen avolaitokseen (6 luku 3 §), vangin siirtäminen lyhyeksi ajaksi toiseen vankilaan (6 luku 3a §)

-     vangin päästäminen muun viranomaisen kuin tuomioistuimen kuultavaksi (6 luku 5 §)

-       omien vaatteiden käytön rajoittaminen (7 luku 2 § 2 momentti)

-      toimintaan sijoittaminen (8 luku 4 §), lupa omaan työhön (8 luku 7 §) tai lupa osallistua valvottuun ulkopuoliseen toimintaan (8 luku 9 § 3 momentti)

-      rahan käyttö (9 luku 4 § 3 momentti)

-     kirjeen, muun postilähetyksen tai viestin lukeminen ja jäljennöksen ottaminen (12 luku 2 §)

-     puhelun kuunteleminen ja tallentaminen (12 luku 7 §)

-    lupa matkapuhelimen käyttöön (12 luku 6 a §), lupa sähköpostin käyttöön (12 luku 9 §) ja internetin käyttöön (12 luku 9 a §)

-    tapaamiset: valvomaton tapaaminen (13 luku 4 §), lapsitapaaminen (13 luku 5 §), vankien välinen valvottu tapaaminen (13 luku 7 §) ja yhteydenpito videoyhteyden välityksellä (13 luku 13 §) sekä tavaroiden vastaanottaminen tapaamisen yhteydessä (13 luku 12 §)

-    poistumislupa rangaistusajan pituuden perusteella (14 luku 2 §), poistumislupa-ajankohdan aikaistaminen (14 luku 3 § 3 momentti), poistumislupa tärkeästä syystä (14 luku 4 §) ja poistumislupa saatettuna (14 luku 6 §) ja tällaisten lupien peruuttaminen (14 luku 9 §)

Näihin asioihin ei voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksella eikä valituksella. Kielteisestä päätöksestä kannattaa ensisijaisesti keskustella päätöksentekijän kanssa. Mikäli asia ei ratkea keskustelun kautta, on mahdollista tehdä kantelu. Kantelun voi tehdä rikosseuraamusalueen johtajalle, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikköön tai eduskunnan oikeusasiamiehelle.

 

Ohjeita valituksen/kantelun tekemiseen

Valituksessa/kantelussa on mainittava:

       kenen tai minkä viranomaisen menettelyä valittaja/kantelija arvostelee

       mitä menettelyä tai päätöstä valittaja/kantelija pitää lainvastaisena

     miksi menettely tai päätös on valittajan/kantelijan mielestä lainvastainen tai virheellinen

       onko asia vireillä jossakin muualla

Valitukseen tai kanteluun on hyvä liittää kopiot asiaa koskevista päätöksistä ja muista asiakirjoista sekä mahdollinen valtakirja.

Valituksesta/kantelusta tulee käydä ilmi valittajan/kantelijan nimi ja osoite sekä mielellään puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite.

 

Terveydenhuolto

Terveydenhoitoonsa tai kohteluunsa vankilaterveydenhuollossa tyytymätön vanki voi tehdä kirjallisen muistutuksen Vankiterveydenhuollon yksikön johtajalle. Ennen muistutuksen tekemistä on tärkeää keskustella lääkärin tai sairaanhoitajan kanssa ja selvittää asiaa. Muistutukseen vastataan noin kuukauden kuluessa kirjallisesti ja vastauksessa on käytävä ilmi, miten asia on hoitopaikassa selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin se on mahdollisesti johtanut. Muistutukseen liittyvissä asioissa ohjausta ja neuvontaa antaa Vankiterveydenhuollon yksikön potilasasiamies. 

Jos on tyytymätön muistutusvastaukseen, voi tehdä kantelun. Kanteluviranomaiset terveydenhuollon asioissa ovat aluehallintovirastot, Valvira, Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö ja eduskunnan oikeusasiamies. Valviralle (terveydenhuollon lupa- ja valvontaviranomainen) kantelu tehdään silloin, kun epäillään hoitovirheen aiheuttaneen potilaan menehtymisen tai vaikean pysyvän vammautumisen.  Tarvittaessa valvontaviranomaiset siirtävät kantelut sovitun työnjaon mukaisesti käsiteltäväksi oikeassa paikassa.  Siirrosta ilmoitetaan kantelijalle.

 

Muistutus ja kantelu terveydenhuollosta

Muistutukseen kannattaa kirjoittaa mahdollisimman selkeä kuvaus asiasta (hoidosta tai kohtelusta, johon on tyytymätön) ja mainita hoitopaikka, ajankohta ja hoitoon osallistuneet ammattihenkilöt (nimet ja/tai asema), joita muistutus koskee.

Kantelusta tulee käydä ilmi se laitos tai ammattihenkilö, jonka toimintaan kantelija on tyytymätön, sekä ne perusteet, joiden takia hoito tai menettely on koettu epäasianmukaisena. Myös kantelijan nimi, osoite ja muut mahdolliset yhteystiedot tulee mainita selvästi. Kantelun tutkiminen on maksutonta ja se käsitellään puolueettomasti. Aluehallintovirasto antaa kanteluun kirjallisen päätöksen.

 

Yhteystietoja

Rikosseuraamuslaitos

Etelä-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus, aluejohtaja, PL 6, 00581 Helsinki, puh. 029 56 81100/keskus

Länsi-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus, aluejohtaja, Rautatienkatu 10, 33100 Tampere, puh. 029 56 83700/keskus

Itä- ja Pohjois-Suomen rikosseuraamusalueen aluekeskus, aluejohtaja, PL 273, 70101 Kuopio, puh. 029 56 87000/keskus

Rikosseuraamuslaitoksen täytäntöönpanoyksikkö, johtaja, PL 50, 20251 Turku, puhelin 029 568 1000/keskus

Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö, Oikeudelliset asiat, Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki, puhelinvaihde 029 56 88500

Vankiterveydenhuolto

Vankiterveydenhuollon yksikkö, johtaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos/VTH, PL 30, 00271 Helsinki

Potilasasiamies, Vankisairaala, puh. 029 52 45699

Aluehallintovirastot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, PL 150, 13101 Hämeenlinna, puhelinvaihde 0295 016 000 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, PL 22, 20801 Turku, puhelinvaihde 0295 018000 

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, PL 200, 65101 Vaasa, puhelinvaihde 0295 018 450

Itä-Suomen aluehallintovirasto, PL 50, 50101 Mikkeli, puhelinvaihde 0295 016 800                    

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, PL 293, 90101 Oulu, puhelinvaihde 0295 017 500

Lapin aluehallintovirasto, PL 8002, 96101 Rovaniemi, puhelinvaihde 0295 017 300

Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, 00102 Eduskunta, neuvontalakimiehen kanssa on mahdollista keskustella ja saada neuvontaa kantelun tekemisestä, neuvontalakimies puh. (09) 4321 (eduskunnan vaihde). Oikeusasiamiehen sivuilta on saatavissa valmis kantelukaavake, jonka esimerkiksi omainen voi täyttää. http://www.oikeusasiamies.fi/Resource.phx/eoa/kantelu/index.htx

 

 

 

 

 

 

  

 

Vinkki!

Saat suurennettua tekstin kokoa sinisessä yläpalkissa olevasta +:sta.